måndag 13 oktober 2008

Tidsåtgång i projektet

På ett tidigt stadium bestämde vi att vika en vecka per var och ett av de fyra momenten undersökning, utforskning, utformning och specifikation. Då skulle vi komma att ha en vecka "i reserv" i slutet, vilket vi tänkte säkert skulle komma väl till pass. I stora drag följde vi tidsplanen, och den sista veckan ägnades åt redovisningsmaterialet samt datorprototypen.

Varje vecka hade vi fyra till fem möten, om en till två timmar vardera (de flesta var dock tvåtimmars-). Alltså arbetade vi drygt åtta timmar i veckan tillsammans med grupparbetet. På individnivå tillkom även arbetstid i form av renskrivning av material, upplägg på bloggen, läsning av litteratur samt en del skissande.

fredag 10 oktober 2008

Reflektion

Även om alla gruppdeltagare till en början hade egna visioner om vår framtida produkt, valde vi att inte diskutera dessa förrän vi hade gjort vårt första steg i designprocessen, undersökning. Vi ville nämligen att vår artefakt skulle vara anpassad i mesta möjliga mån efter målgruppens behov, istället för våra egna. Målgruppen studenter valde vi eftersom vi genom egna och andras erfarenheter visste att denna grupp ofta lever ett hektiskt liv utan rutiner vilket kan leda till dåliga matvanor. Man kan diskutera hur bra val det egentligen var att välja en målgrupp som vi själva ingår i – det kan vara svårt att hålla sig objektiv då. Men samtidigt var det positivt att vi var så pass väl insatta i problematiken och kände oss motiverade att hitta en bra ”lösning”.

Då vi ville influera informanterna så lite som möjligt under intervjuerna, genomfördes de i form av fokusgrupper, så att vi fick igång en diskussion kring ämnet mat och matvanor. Därefter analyserade vi vår insamlade data och lät resultatet kontinuerligt ligga till grund för resten av vår designprocess. För att få så stor bredd som möjligt på idéerna kring resultatet av fokusgruppen tänkte vi först igenom allt enskilt och utarbetade tre initiala grundidéer var. Sedan diskuterade vi de olika förslagen och konvergerade dem till ett mindre antal.

Divergens och konvergens var genomgående för hela designprocessen. Dock ledde tidsbrist till att vi inte kunde utforska de olika grundidéerna så mycket som vi hade önskat.

Vi tittade även, både enskilt och i grupp, på diverse förebilder för vår framtida artefakt. För att utvärdera dessa gjorde vi plus- och minuslistor för de olika existerande designerna. Diskussionen kring förebilderna låg delvis till grund för de intervjufrågor till fokusgrupperna som vi sedan utformade. I efterhand har vi insett att det kanske hade varit bättre att vänta med att titta på förebilder tills efter fokusgruppsintervjuerna, för att bli mindre färgade av förebilderna.

I syfte att fastställa vilka egenskaper och brukskvalitéer som skulle bli centrala för vår design, gjorde vi en regelrätt brainstorming, med post-its som vi högläste från medan vi skrev och sedan tillsammans arrangerade i olika grupper. Detta ledde fram till en gemensam bild av vad vi ville göra. Vi känner att vi till stor del har arbetat i enlighet med kurslitteraturens grundtanke kring designprocessen, genom öppenhet för nya och kanske lite okonventionella idéer. Här kan nämnas vår inspiration från Skalmans mat- och sovklocka, som ledde fram till vår mobilapplikation. Dock gick slutresultatet inte helt i linje med vår ursprungliga idé om enkelhet. Ju mer vi skissade, desto fler idéer fick vi och vi kan se i efterhand att vi hade svårt att sålla bland dem. Det var också lätt att fastna i diskussioner om smådetaljer, vilka i det stora hela inte var så viktiga. Den dynamiska gestalten blev därför lidande – det var helt enkelt svårt att få grepp om den, särskilt som vi bara hade lofi-prototyper.

Vi skrev två scenarion; ett som beskrev hur en person ur vår tänka målgrupp har det i dagsläget och ett om hur vi ville att denne person skulle ha det när han börjat använda vårt system. Dessa använde vi sedan som riktlinjer i vår designprocess.

Nu började det verkliga skissarbetet (även om vi redan innan hade använt oss av lösa skisser). Inför varje möte delade vi in oss i nya grupper om tre personer, så att alla fick arbeta i olika konstellationer och med både mobil- och hemsidegränssnittet. Här växlade arbetet hela tiden mellan divergens och konvergens, liksom mellan olika detaljnivåer i skissandet. Långsamt växte våra lofi-prototyper fram.

Mot slutet av projektet började vi skapa en hifi-prototyp. Dock hann den inte bli färdig innan redovisning och deadline och fungerar därför som en lite mer extensiv lofi.

Något som vi har upplevt som positivt genom hela designprocessen, är att samarbetet mellan oss gruppmedlemmar fungerat väl och att vi hela tiden har haft en god planering och därmed legat i fas. Tyvärr har det varit extremt lite tid avsatt till varje moment i kursen, vilket har begränsat kvalitén på vårt designarbete.

torsdag 9 oktober 2008

LoFi på mobilen och LoFi till HiFi på hemsidanOvan ses alla tilläggsskisser till hemsidans LoFi.


Det här är vårt scenario med Sebastian som använder akademat.com med tillhörande mobilapplikation.

måndag 6 oktober 2008

HiFi-prototyp, utkast 1Nuvarande version av HiFi-prototypen. Denna version kommer även att visas upp under morgondagens redovisningar, och finns i en backup på mitt lysatorkonto.

Sidan är uteslutande optimerad för att köras på Mozilla Firefox, så om sidan skulle se lite konstig ut i andra webbläsare är det därför :-)

tisdag 30 september 2008

Kritikseminarium D2

Närvarande: Erica, Gro, Johan, Linnea, Lisa, Oscar
Vid pennan: Gro


Alla berättar om sina designidéer. Det verkar som om vi har tolkat D2 lite olika. Somliga har fokuserat helt på någon form av mindmap-system medan andra har tagit ett steg bort från liknande system. En del har designat artefakter/applikationer som gynnar kreativiteten och kan ge användaren inspiration. Andra har lagt tonvikten vid just organisation/struktur av designidéer. Något som dock majoriteten av gruppen har gemensamt, är att både ha designförslag tänkta att användas av en enskild person, och sådana som lämpar sig väl för samarbete/interaktion mellan användare. Det fanns också många gemensamam nämnare bland designförslagen; såsom taggning/ettikettering av idéer, posit-metaforer, och organisation baserat på tid, det vill säga när/i vilken odning idéer uppstått.

Uppdraget verkar alltså ha varit en smula svårtolkat. Det varierar vilket uppdrag (i jämförelse med D1) gruppmedlemmarna tycker har varit svårast och likaså roligast, men de flesta är överrens om att designprocessen trots allt flöt på bättre den här gången (under D2). Detta dels på grund av att man hade vana sedan föregående arbete, men också på att man fått så god feedback på D1. Några uppgav dock att de hade svårt att arbeta mot deadline, och att tidsbrist försvårade designprocessen.

Den allmänna inställningen till de sista kapitlen av kurslitteraturen var ganska negativ. Särskilt det sista kapitlet upplevdes som mer än lovligt flummigt. Kapitlet som behandlade brukskvaliteter togs dock emot bättre, och många av oss hade dessa i åtanke under designprocessen. Just att brukskvaliteterna blev exemplifierade med hjälp av olika artefakter i kapitlet uppfattade flera som positivt, det blev helt enkelt mer begripligt.

Åsikterna gick isär när det gällde hur det var att arbeta med fokus på förebilder. Många hade inte orkat/haft tid att utforska alla förebilder som fanns länkade från kurshemsidan, i och med att de flesta att man skulle ladda ner dem för att kunna testa dem. Det kunde uppstå viss frustration när förebildsutforskade upptog dyrbar arbetstid. Någon var också rädd att bli ”för” påverkad av förebilderna; att det skulle bli svårt att designa något eget när man var så influerad. Dock visade det sig att alla hade hittat egna förebilder att använda sig av. Exempelvis mindmappingprogrammet Labyrinth, taggning av blogginlägg, GTD-system, Facebook, Campfire och vanlig papper och penna. Någon sade till och med att man väl alltid jobbar med/mot förebilder – även om man inte är medveten om det, så finns ens erfarenheter av diverse teknik alltid med en i designprocessen.

onsdag 24 september 2008

MobilgränssnittetMobilgränssnittet har utökats ytterligare med bland annat receptvyskisser.


På ovanstående skiss visualiseras diskussionerna kring hur inköpslistan ska struktureras. Gruppen enades om en indelning efter veckodag där veckodagen har lite starkare färg än varorna som hör till.

Början på HiFi-prototyp


Oscar och Johan har börjat på en HiFi-prototyp idag. De använder sig av färdiga frameworks (Blueprint CSS samt jQuery) för att kapa ner på utvecklingstiden, och även om de inte har tillfört någon egentlig färg eller layout ser det ut som skärmdumpen ovan.

tisdag 23 september 2008

LoFi hemsida + mobilapplikationHemsidans skisser utvecklas ytterligare och bitarna flyttas runt för att ge nya uppslag.


Här börjar mobilskisserna ta form. Till vänster ser man skisser från diskussionen om hur t ex första menyn skulle vara upplagd samt hur inköpslistans dagar skulle separeras. Det högra pappret innehåller skisser med kommentarer som visar hur matloggen ska fungera.

fredag 19 september 2008

Gränssnittsskisser på hemsidan

Under dagens träff byggdes hemsideprototyper i bitar som lades ihop för att få en känsla för hur hemsidan bäst skulle byggas upp.Det här är versionen som en oinloggad användare möts av. Den innehåller i stort sett samma saker som den inloggade sidan, förutom fliksystemet. Som icke inloggad användare ser du inte t ex veckoplaneringar eller statistik över din kosthållning eftersom det inte finns någon användare att lagra informationen hos.Det här är en skiss på den inloggade versionen. Längst upp till höger finns en inloggningsruta brevid hemsidans logotyp. Sedan följer en flikrad med några olika sidor som de inloggade användarna får tillgång till, som planering och statistik.

onsdag 17 september 2008

Möte den 17:e september

Arbetet med designutkasten har börjat gå igång på allvar, och inför dagens fortsatta arbete bestämde vi oss för att byta medlemmar i designgrupperna. För att behålla någon form av kontinuitet i arbetet är en person i respektive grupp kvar och agerar tankeankare, där Johan och Erika agerar ankare i hemsidagruppen respektive mobilgruppen.

Gruppen diskuterade några svårigheter man stött på under ritandet, där framförallt djupet i vyerna på mobilapplikationen och vart viss funktionalitet ska finnas (i mobilen eller på hemsidan, eller alls etc) har varit problematiska. På grund av detta bestämde vi oss för att göra en LoFi-prototyp i början av nästa vecka, så att upplägg och idéer lättare kan testas och modifieras.

Skulle arbetet med LoFi-prototyperna gå smidigt och snabbt är tanken att arbetet med en HiFi-prototyp kan påbörjas i slutet av nästa vecka.

Bilder på dagens skissande

Dagens skissande hade tyngdpunkten vid utseende och funktionalitet hos de två gränssnitten. Först visas bilder på hemsidan, och sedan på mobilapplikationen.Detta är en kort skiss på veckoplaneringen samt vad som eventuellt bör finnas i anslutning till denna.Här har vi utökat förra träffens inloggningsskiss på hemsidan med ungefär hur innehållet kan fördelas över sidan.
Plus: Två fält ger möjlighet till text i det ena och bilder i det andra för inspiration.Denna skiss har sedan förra träffen utvecklats i samband med diskussioner kring gränssnittslösningarna. Diskussionerna rör främst hur vi ska undvika för många klick och för detaljerad loggning av vad användaren ätit.
Här kommer vi in på en mer detaljerad skissning av matloggningsgränssnittet.
Det skapades en förenklad lösning med grundare navigering: användaren väljer matlogg, typ av mål och valde sedan vad den ätit från en tabell med matikoner.
Plus: Tydligare definition gör statistiken på hemsidan mer precis.
Minus: Fortfarande många klick och väldigt detaljerat loggande, risk för att användaren tycker att det är för mycket jobb.

Ett annat alternativ var att bara logga typ av mål samt storlek istället för att definiera precis vad denne ätit.
Plus: Färre klick gör loggandet enklare för användaren.
Minus: Sämre precisering av vad användaren ätit gör hemsidestatistiken mycket mindre pålitlig.Här skissades hur den första skärmen av mobilapplikationen skulle se ut. Tanken låg kring fem knappar med den mest använda (matloggen) i mitten.
Plus: Lätt att nå alla val med ett tryck.

tisdag 16 september 2008

Gränssnittsmöte

Gruppen konstaterade att vi enats kring en lösning med en mobilapplikation knuten till en hemsida, för att hjälpa studenter att få i sig nog med energi för att inte bli trötta under skoldagen och även erbjuda ett planeringsstöd för måltider. Med detta klart kunde vi diskutera funktionsmål:

Mobilapplikation

 • Påminnelsesystem
 • Ligga i bakgrunden
 • Inköpslista med avbockningsfunktion
 • Loggning av vad man äter under dagenHemsida

 • Receptdatabas med sökfunktion
 • Statistik (näringsämnen osv)
 • Användarinställningar
 • Inspiration
 • Modularitet
 • Inköpslista
 • Veckomatsedel

Efter detta delade vi in oss i två mindre grupper och tog var sin del att börja skissa på. Linnea, Johan och Gro tog hemsidan och Oscar, Erica och Elisabeth ritade på mobilapplikationen. Efter ungefär en timme återsamlades hela gruppen och gick igenom idéerna de fått under skissningen och delgav varandra skisser och tankar.

Nedanstående skisser visar mobilapplikationens tänkta funktioner och gränssnitt:


Plus: Den fyrindelade skärmen för matval är lätt att navigera och förstå, ikoner gör det extra tydligt.
Minus: Risk för att det blir många klick även för enkla sysslor, risk för överdriven millimeterrapportering.

Hemsidegruppen utgick från två olika förstasidor beroende på om du är medlem eller inte, och började rita på den grundläggande designen:Tydligare bilder på hemsidans förstasida, inte inloggad respektive inloggad.


Plus: Reklam för att användaren ska vilja registrera sig, enkel och okomplicerat intryck.
Minus: Kan verka grund och innehållslös om för mycket förbehålls registrerade användare.Plus: Tydligt fliksystem, bra grund för addering av innehåll till sidorna.
Minus: Receptsökknappen flyter bort från flikarna.

lördag 13 september 2008

Scenario, pt 2

...och så här bra vill vi att Sebastian ska ha det när han använder vårt kommande system!

Klockan är åtta på morgonen och Sebastian, 23, är på väg till sista föreläsningen innan morgondagens tenta i linjär algebra. Vid det här laget har han hunnit vara vaken ungefär en timme, och med gröt i magen känns det inte tungt trots den tidiga timmen. Till sin glädje märker Sebastian att han verkar ha koll på allt inför tentan. Tredje gången gillt – den här gången kommer han att klara den!

På tiorasten äter han en av bananerna som [vår mobilapplikation] sagt åt honom att packa med sig, och undviker på så sätt den energidipp som annars kan komma så här dags. På den efterföljande föreläsningen hänger han med bra, trots att ämnet är svårt, och ställer frågor till föreläsaren. Vid lunch går Sebastian till sektionsrummet för att slappa lite i sofforna, och packar upp sin medhavda matlåda. Till efterrätt blir det en chokladboll i sektionscaféet.

Dagen flyter på rätt bra, trots att den är lång, och när det är dags att cykla hemåt är bananerna och termosen med te Sebastian haft med sig förbrukade. Väl hemma sätter han direkt igång med att laga mat – allt finns ju redan hemma, han vet vad han ska äta, och receptet finns i mobilen. På kvällen finns inget spår av den gamla tenta-ångesten i magen, så Sebastian tänker att han lika gärna kan dra ihop en filmkväll. Några av kompisarna sitter fortfarande och panikpluggar, men ett par stycken får han med sig. Det blir dock relativt tidig hemgång på grund av morgondagens morgontenta, och Sebastian somnar gott strax innan midnatt.

Scenario, pt 1

Följande scenario skrev vi ihop om stackars Sebastian (en figur baserad på våra intervjuer, vänner och bekanta, och egna erfarenheter) och hur illa han har det innan han har fått tillgång till vårt system...

Sebastian, 21, köper en macka i café Baljan på nio-rasten. Han har inte hunnit äta frukost eftersom han försov sig imorse. Det är ingen ovanlighet för honom - när man går i skolan från åtta till fem varje dag blir man lätt lite sliten. När det är dags för lunch köper Sebastian en likadan macka. Det känns lite torftigt, men han hade ingen matlåda hemma att ta med sig.

För att orka sig igenom den långa dagen köper Sebastian flera koppar kaffe i det billiga sektionskaféet. Ändå somnar han i mitten av tre-föreläsningen, det är så otroligt svårt att koncentrera sig på matten så här på eftermiddagen. På kvartsrasten köper han därför klägg och ännu mer kaffe, med följden att magen gör uppror. Efterson kaffe är vätskedrivande leder det även till att Sebastian blivit uttorkad, men det vet han själv inte om – han känner sig bara ännu tröttare.

Vid femtiden åker Sebastian hem till korridoren. Hans plan är att plugga lite linjär algebra för att ta igen det han på grund av sin brist på koncentration missade på dagens föreläsningar och lektioner. Men han lägger sig först på sängen en liten stund för att pusta ut efter den långa dagen, och somnar omedelbart. Vid sju vaknar han med ett ryck, och får genast panik. Det kurrar i magen men han har ingen mat i kylen, så han stoppar i sig några digestivekex för att dämpa hungern. ”Jag kan inte äta pizza igen…” funderar Sebastian och beslutar att gå till affären för att köpa något, så han blir mätt. Sedan kan han kanske hinna med ett par timmars plugg ändå.

Men på väg till affären ringer en kompis och bjuder in Sebastian till filmkväll. ”Asch”, tänker Sebastian. ”Om jag ska hitta på mat, handla den och laga den, kommer jag ändå inte hinna plugga ikväll.” Han köper en köttbullmacka på Statoil på vägen. Väl hemma hos kompisen bjuds de på popcorn till filmen, så det kompletterar han med. Sebastian kommer hem till sitt rum strax efter midnatt. När han lagt sig är huvudet fullt av dåligt samvete och stress, och han kan inte sova på ett par timmar. Vid tre-tiden faller han slutligen utmattad i sömn, med mobilens alarm ställt på 07.00.

fredag 12 september 2008

Skissträff

I detta inlägg presenteras bilder på skisserna som producerades under dagens skissträff. Fokus låg på mobilapplikationens och hemsidans gränssnitt.

Här har det skissats på en första struktur av hur man skulle kunna logga vad man ätit i mobilen, samt lite övergripande skisser på funktioner som kan vara bra att ha i mobilapplikationen.Det diskuterades om mobilapplikationen snarare skulle vara en WAP-sida som man kunde logga in på via mobilen och hur detta skulle lösas.

Detta är några första skisser på vad hemsidan bör innehålla i funktionalitetsväg.

På ovanstående bilder blandas mobilgränssnitt och hemsidegränssnitt för att främja funderingar kring interaktionen mellan dessa.

torsdag 11 september 2008

Brainstorming 11/9

Närvarande: Alla

Vi började med att skriva sex lappar var, sedan kategoriserades dessa.

Alla fick sedan välja varsin lapp som de ville ha med (dessa valdes):
 • Lite/ingen planering
 • Enkelt att variera
 • Enkla recept
 • Inspiration
 • Begränsat antal funktioner
 • Hjälper användaren att surfa på rätt känsla utan att bli trött eller hungrig
Vi pratade om att en slidefunktion skulle kunna vara bra för att reglera ekonomi.

Det pratades också en hel del om applikationen.
T.ex. att den genom en veckomeny kan hålla reda på vad du äter.
Den säger till morgon "Ta med dig 2 bananer!"
På hemsidan finns det en handlinglista inför kommande vecka --> SMS skickas och man kan bocka av och säga "Finns hemma", både i mobil och på hemsidan.
Det ska vara möjligt att ge applikationen feedback - Trött, hungrig, mätt. Och även säga till "Det här har jag ätit..."

Vad som ska hända om man inte äter middagen, utan går på bio istället? Detta diskuterades flitigt men jag tror att vi kom fram till att applikationen inte ska vara något substitut för mamma, det är upp till en själv. Möjligtvis att middagen kan skjutas fram till nästa dag alternativt struntar i det.

Vi pratade också om vad en middag är? Portionsstorlek osv. och kom väl fram till att det kan variera mycket. För att kunna använda sig av statistik kanske en inkörningsfas kanske skulle vara bra... De tre första veckorna får frågan "blev du mätt?" och därefter kanske det räcker med att man på söndagar får svara på hur veckan har varit.

Två scenarion skrevs.

Bilder på brainstorming

Med en bunt mycket färgglada post-it's blev många idéer vädrade:


Idéerna plockades ihop till olika sektioner, lite efter tema och innehåll:


För att dra ner omfattningen lite och för att se till att vi inte försökte stoppa in för mycket saker i systemet fick var och en välja en lapp de tyckte var viktig för just vår implementation. Dessa sex lappar sammanfattade väldigt bra vad vi arbetar mot:

onsdag 10 september 2008

Bilder på idéskisserna

Det här är alla skisser som presenterades på gruppmötet idag. Till detta möte hade samtliga deltagare i uppgift att skissera tre grova förslag på lösningar. Dessa förslag diskuterades och kunde seedan ligga till stöd för vidare utforskning av området.
Ovan finns tre förslag på en hemsida som har olika fokus. Antingen fungerar den som ett planeringsstöd för veckoplanering, eller så kan den hjälpa användaren att uppnå mål denne satt upp för sin kosthållning (mer varierad mat, gå upp/ner i vikt och så vidare). Slutligen fanns också ett förslag att hemsidan ska hjälpa användaren att variera sina favoritrecept och prova nya rätter utifrån dessa.
Ovanstående två bilder representerar idén med ett smart chip som kan ha koll på användarens blodvärden och utifrån dessa rekommendera vad användaren bör äta mer av. Chipet kommunicerar med användarens dator där det lagrar och visar statistik.Denna bild visar en livsstilshemsida som grundar sig på den budget användaren angett. Hemsidan försöker sedan föreslå en varierad och hälsosam kost utifrån de budgetramar som finns.Studentens mat-och-sovklocka är tänkt att säga till när man ska äta innan man hinner bli trött eller hungrig så att man orkar med studierna hela skoldagen.Denna skiss föreställer en handhållen artefakt som du kan planera recept i, få ut inköpslistor och som är lätt att ha med sig. Fokus ligger på att recepten ska visas steg för steg i korta intervaller med enkla instruktioner. Artefakten är diskbar.Här ovan skisseras förslag på en hemsida som fokuserar på inspiration och att användaren ska äta mat som hör ihop med årstiden. Detta ger större möjlighet att äta lokalproducerat.Här finns dels ett förslag på ett mat-tillägg till WII Fit, där användarens planerade viktförändring kan stödjas med kostförslag, och dels en grundläggande skiss på en matplaneringshemsida med ungefär samma funktioner som tidigare hemsideskisser.Här kan man se ett förslag på lösning till hur man matar in vilken mat man ätit. Istället för att skriva in varje maträtt kan man fotografera den med mobilen och få förslag på vad det är.Matgenereraren var tänkt som en fast terminal i mataffären, där man kan få recepttips på veckans extraprisvaror och även förslag på enkla maträtter man kan göra stora omgångar av.På denna skiss fokuseras på att man inte ska behöva slänga mat. Mobilen har en applikation som har koll på vad du har i kylskåp och skafferi och även när de olika varorna bör användas. Varor med streckkoder kan scannas in i mobilen, medan varor som saknar streckkod, t ex tomater, vägs med hjälp av vågkroken på mobilen.Slutligen presenteras ännu ett hemsideförslag. Detta är en sida med en stor receptdatabas som kopplas till livsmedelsverkets databas över näringsinnehåll för att man ska kunna se näringsdeklaration för olika recept. Man ska kunna göra veckoplaneringar och se dessa samt inköpslista i mobilen.